ผลของสารโพลีแซคคาไรด์ที่ผลิตโดยเชื้อแบคทีเรียไรโซเบียมต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยสกุลช้างโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year International Conference 1
2017 exKana Matsunaga, exวรีรัตน์ คหปะนะ, exณัฐวดี บุญทองมี, exกรภัทร พึ่งฤทธิ์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Bacterial EPS Produced by Rhizobium sp. On Rhynchostylis PLBs Micropropagation", The 13rd The Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB2017) “Bioinnovation and Bioeconomy" , 23 - 27 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 exสุปัญญา ศรีชัยโย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของในเห็ดหอมสด และอบแห้งแบบเยือกแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส จ.นครปฐม, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2016 exอาลดา ชาวพรหม, inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารเคลือบผิวต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดสมุนไพรต่อคุณภาพและอายุการจา หน่ายของลูกชิน้ หมู", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกาแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย