ผลการปลูกป่าบนพื้นที่สูงต่อการเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดินและสมบัติของดิน

Publish Year National Conference 1
2016 exสุรเดช ธีรสุวรรณ์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนในดินของสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่น ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10 “ป่าปลูก...นำไทยสู่เศรษฐกิจเชิงนิเวศ”, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย