การกักเก็บคาร์บอนของการปลูกป่าบนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2017 exสุปราณี คงแรม, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรินธร จำวงษ์, "การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพและในดินของการปลูกป่าบนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2560 "รวมพลังรักษ์ป่า ด้วยศาสตร์พระราชา" เล่ม 2, 5 - 7 กันยายน 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย