การบูรณาการจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน

Publish Year National Conference 2
2017 inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการไฟในไร่หมุนเวียน กรณีศึกษาบ้านน้ำหมาว อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน.", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2560 หัวข้อ รวมพลังรักษ์ป่าด้วยศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2560 ณ มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exธีรศักดิ์ ศิริพันธ์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเคลื่อนที่ของความเค็มและความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนำไฟฟ้ากับสมบัติดินบางประการ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำที่สูง จังหวัดน่าน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย