การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่ดำเนินการโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ ระยะที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557

Publish Year National Journal 2
2015 exเกษราภรณ์ อุ่นเกิด, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าคาร์บอนที่กักเก็บในไม้ยืนต้นของป่าชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 29-38
2014 exนันทาศิริ พิชาสมุทร, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลผลิตและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงินของการปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 18-27
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "The Assessment of Successful Community Forest Management of Thailand", XXIV IUFRO World Congress 2014 "Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research", 5 - 11 ตุลาคม 2014, Salt Lake City ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา