การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากการใช้ประโยชน์ด้วยเส้นใยมะพร้าว