การใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมกับมันสำปะหลังในสภาพดินทรายเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน


แสดงความคิดเห็น

(0)