เคมีและความเป็นประโยชน์ของธาตุสังกะสีในดินด่างที่ใช้ทางการเกษตรของประเทศไทย