การผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์