การพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยใช้กรณีตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง "ครูสมพรคนสอนลิง"

Publish Year National Journal 3
2014 inดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยใช้กรณีตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง “ครูสมพรคนสอนลิง”", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 161-179
2014 inดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันทวัน พัวพัน, "ผลของการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ต่อการพัฒนาการคิดแบบอภิปัญญาเรื่อง ระบบนิเวศ และมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 55-69
2012 inดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, "ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและความต้องการได้รับการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนจากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสองแห่งในภูมิภาคตะวันตก", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 177-189