การสะสมและผลของโลหะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อในสิ่งมีชีวิตบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

Publish Year International Journal 2
2017 exKraisiri Khidkhan, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "Potential human health risk from consumption of metallic elements-contaminated benthic mollusks from Don Hoi Lot sandbar, Thailand", Science of the Total Environment, ปีที่ 584, ฉบับที่ -, เมษายน 2017, หน้า 1239-1247
2016 exนางสาวไกรสิริ ขีดขั้น, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, "Using Nassarius stolatus as a potential heavy metal biomonitor", Japanese Journal of Veterinary Research, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 277-280
Publish Year International Conference 1
2014 exไกรสิริ ขีดขั้น, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์, "Preliminary investigation of toxic heavy metals along Don Hoi Lot sandbars, Thailand", 18th Federation of Asian Veterinary Associations Congress, 28 - 30 พฤศจิกายน 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์