กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์

Publish Year National Journal 1
2013 exสุคีตา ภัยพิทักษ์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์, "การกระตุ้นการเจริญของรากพืชโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงกลุ่มไม่สะสมกำมะถัน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า xxx-xxx
Publish Year International Conference 1
2015 exศรีสุดา เสนาธรรม, inอานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์, inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "A UV-induced mutant of Candida shehatae with improved tolerance to inhibitors in lignocellulose hydrolysate", The 8 th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts, 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2015, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 exกมลชนก ธรรมโม, exสุดารัตน์ แซ่โจว, exธาดา แจ่มดวง, exสโรชา สงค์เนย, inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ย่อยแป้ง", ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 8: บูรณาการศาสตร์และศิลป์, 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exธาดา แจ่มดวง, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, inอานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมในการย่อยชานอ้อยพลังงานด้วยกรดเจือจางสำหรับการผลิตเอทานอล", ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 8: บูรณาการศาสตร์และศิลป์, 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2014 exสุดารัตน์ แซ่โจว, exสุกัญญา แซ่โจว, exธาดา แจ่มดวง, inอานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "การแยกและคัดเลือกยีสต์ที่มีความสามารถในการย่อยแป้งเพื่อผลิตเอทานอล", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 24 - 26 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย