ประสิทธิภาพของ การใช้ Lasalocid แบบ shuttle program ในการควบคุมโรคบิด