วัฒนธรรมข้าวฮาง: พลวัตและการปรับเปลี่ยนในวิถีการผลิตและการบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน