การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง

Publish Year International Journal 4
2018 exนส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างภายในและคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วที่เสริมเนื้อไก่ ไข่แดง และสาหร่ายอบแห้งด้วยไมโครเวฟ", Journal of Food Measurement and Characterization , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 22-34
2018 exนส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงบะหมี่เสริมโปรตีนอบด้วยไมโครเวฟคืนรูปเร้วด้วยการเติมไฮโดรคอลลอยด์", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 55, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 2610-2620
2018 exนส อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exProf. Juming Tang, exProf. Shyam Sablani, "การทำนายสมบัติไดอิเล็กทริกและสมบัติทางความร้อนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมโปรตีนโดยใช้ข้อมูลองค์ประกอบของอาหาร", International Journal of Food Engineering- De Gruyter, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5-6, พฤษภาคม 2018, หน้า ---
2017 exนส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบผลของการทอด การอบด้วยไมโครเวฟ การอบด้วยอินฟราเรด และการอบลมร้อนต่อโครงสร้างภายในและคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วโปรตีนสูง", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, สิงหาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 8
2017 exนส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exProf. Juming Tang, exProf. Shyam Sablani, "ผลขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและสมบัติทางความร้อนต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เสริมเนื้อไก่ไข่แดงและสาหร่าย", 2017 3rd International Conference on Food and Environmental Sciences , 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2017, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2017 exนส อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของเนื้อไก่ ไข่แดง และสาหร่ายต่อองค์ประกอบทางเคมี สมบัติไดอิเล็กทริก และสมบัติทางความร้อนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป", 4th International Conference on Chemical and Food Engineering, 28 - 30 มีนาคม 2017, osaka ญี่ปุ่น
2017 exนส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะทำแห้งด้วยวิธีการต่างๆเปรียบเทียบกับวิธีการทอดต่อโครงสร้างภายในและคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโปรตีนสูงคืนรูปเร็ว", 3rd International Conference on Sustainable Agriculture Technologies (ICSAT 2017), 24 - 26 พฤศจิกายน 2017, Caiayi ไต้หวัน
2016 exอัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของเนื้อไก่ ไข่ สาหร่ายต่อสมบัติทางกายภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว", International Conference on Food and Applied Bioscience, 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exนาวสาวอัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมเนื่อไก่ ไข่แดง และสาหร่ายต่อคุณภาพและโครงสร้างของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วที่อบแห้งด้วยไมโครเวฟ", Conference of Food Engineering 2016, 12 - 14 กันยายน 2016, columbus โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
2016 exนส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงโครงสร้างและคุณภาพโดยเสริมไฮโดรคอลลอยด์ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมโปรตีนทำแห้งโดยเตาไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง", Food and Society 2016 International Conference, 18 - 20 พฤศจิกายน 2016, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2015 exAujcharaporn Pongpichaiudom, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโภชนาการสูง", 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015), 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exTuan Quoc Le, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของระดับกำลังไมโครเวฟและจำนวนรอบต่อสมบัติการเร่งความเก่าของข้าว", การประชุมวิชาการนานชาติระดับเอเชัยด้านนวัตกรรมอาหาร, 14 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2018 exนส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "สูตรผสมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมโภชนาการและกรรมวิธีการผลิต", สกว, 2018