สถานะปะการัง คุณภาพน้ำ และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามของชุมชนบริเวณชายฝั่งตันออกของอ่าวไทย

Publish Year International Journal 2
2014 exRW (Bill) Carter, exKath Kelly, exNeil Tindale, exHarriot Beazley, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarawut Siriwong, "Coral Reef, Water Quality Status and Community Understanding of Threats in the Eastern Gulf of Thailand", APN Science Bulletin, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2014, หน้า 76-78
2013 exR.W. Carter, exK. Kelly, exN. Tindale, exH. Beazley, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Water and coral reef quality in the east Gulf of Thailand", APN Science Bulletin , ปีที่ 2013, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 101-103
Publish Year National Conference 2
2014 exพรพรรณ ศิลารัตน์ , inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ , "การแพร่กระจายของโลหะหนักในดินตะกอน บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณข้างเคียง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exพรพรรณ ศิลารัตน์ , inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ , "การแพร่กระจายของโลหะหนักในน้ำ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณข้างเคียง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๓, 17 - 19 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย