การใช้แร่ธาตุรวมในอาหารกุ้ง

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, exSrinoy Chumkam, exTerry Ward, "The Efficacy of Mineral-Amino Acid Complex (Zn, Mn, Cu, Fe and Se) inDiets to Growth Performance, Immune Status and Meat Quality of WhiteShrimp, Litopenaeus vannamei", Aquacultura Indonesiana , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 33-37
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exTerry Ward, exSrinoy Chumkam, inนางอรทัย จินตสถาพร, "THE EFFICACY OF MINERAL- AMINO ACID COMPLEX BLEND (Zn,Mn,Cu),Fe and Se-AMINO ACID COMPLEX FOR WHITE SHRIMP, Litopenaeus. vannamei, DIETS", The ICAI 2015 (International Conference of Aquaculture Indonesia), 29 - 31 ตุลาคม 2015, Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2014 exนายเลิศสิริ ศรีจันทร์โฉม, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมแร่ธาตุสังกะสีอินทรีย์และซีลีเนียมอินทรีย์ในอาหารกุ้งขาวต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกัน", รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย