Conference

รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
ชาติ
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-