คุณค่าและการบริการของระบบนิเวศป่าเขตร้อน: พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2019 exMasamichi Takahashi, exKeizo Hirai, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exPitayakon Limtong, exChaveevan Leaungvutivirog, exSamreong Panuthai, "Atypical Pattern of Soil Carbon Stocks along theSlope Position in a Seasonally Dry Tropical Forestin Thailand", Forests, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 1-12