การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยา ตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year National Conference 1
2013 exสำเริง ปานอุทัย, exสมชาย อ่อนอาษา, exบุญมา ดีแสง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู , 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย