คุณค่าและการบริการทางชีวภาพของสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exLikhit Waiprom, exYodchaiy CHUAYNKERN, "Reptilia, Squamata, Scincidae, Tropidophorus robinsoni Smith, 1919: New distribution record and map", Check List , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013, หน้า 465-466