การพัฒนาเส้นใยนาโนที่ย่อยสลายได้จากพอลิเมอร์ผสมของพอลิแล็กติกแอซิดและแป้งด้วยเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้า