ความเป็นไปได้ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง

Publish Year National Journal 2
2012 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชราภรณ์ ภาสตโรจน์, "ผลของการคลุกเชื้อไรโซเบียมและการใส่ปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบภายหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 8-16
2012 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุมาลิน แท่นทอง, "อิทธิพลของวันปลูกต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 297-300
Publish Year National Conference 3
2014 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพนิดา หนูกลาง, "ผลของวันปลูกที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบ", 15th Agriculture Annual Conference, 27 - 28 มกราคม 2014, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑามาศ แสงรัมย์, inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีบางประการของถั่วงอกชนิดต่างๆ", การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exคนอง มณีพงษ์, "ความเป็นได้ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง", การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 17 - 20 พฤษภาคม 2011, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย