การศึกษาเชิงฟิสิกส์ระหว่างเปปไทด์จาก HIV-1 CA-CTC Derived peptide and human LysRS

Publish Year International Journal 3
2013 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPullen, J.R., exAbdul Wahab, M.F., exWright, M., exMiller, A.D., "Escherichia coli LysU is a potential surrogate for human lysyl tRNA synthetase in interactions with the C-terminal domain of HIV-1 capsid protein", Organic and Biomolecular Chemistry, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, มกราคม 2013, หน้า 612-620
2013 exChen, X., inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLau, C., exThipayang, S., exXu, Y., exWright, M., exMiller, A.D., "Multiple catalytic activities of Escherichia coli lysyl-tRNA synthetase (LysU) are dissected by site-directed mutagenesis", FEBS Journal, ปีที่ 280, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 102-114
2011 exNa Nakorn, P., inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In vitro and in silico binding study of the peptide derived from HIV-1 CA-CTD and LysRS as a potential HIV-1 blocking site", Journal of Theoretical Biology, ปีที่ 270, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 88-97
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการจับกันระหว่าง HELIX 4 ของ HIV-1 CA-CTD กับ LysRS", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 ตุลาคม - 17 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย