โครงการย่อยที่ 2 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง