การศึกษาความจำเพาะในการจับกับทีอาร์เอ็นเอ ของเอนไซม์แอสปาร์ทิลทีอารีเอ็นเอวินทิเทสจากแบคทีเรีย Helicobacter pylori ที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์

Publish Year International Journal 6
2020 inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, exดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, exดร.สุวิมล สืบค้า, exนายณัฐพล วิริยะธนากร, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exนายอมต ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDr.Tamara Hendrickson, exศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, "Anticodon-binding domain swapping in a nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase reveals contributions to tRNA specificity and catalytic activity", Proteins: Structure, Function and Bioinformatics, ปีที่ 88, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1133-1142
2017 exChomphunuch Songsiriritthigul, exSuwimon Suebka, exChun-Jung Chen, exPitchayada Fuengfuloy, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Crystal structure of the N-terminal anticodon-binding domain of the nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase from Helicobacter pylori", Acta Crystallographica Section:F Structural Biology Communications, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 62-69
2014 exKlinchan, Chayada, exHsu, Yu-Ling, exLo, Lee-Chiang, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of non-hydrolyzable substrate analogs for Asp-tRNA(Asn)/Glu-tRNA(Gln) amidotransferase", TETRAHEDRON LETTERS, ปีที่ 55, ฉบับที่ 45, พฤศจิกายน 2014, หน้า 6204-6207
2013 exSilva, G.N., exFatma, S., exFloyd, A.M., exFischer, F., inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, exCruz, A.N., exSimari, R.M., exJoshi, N., exKern, D., exHendrickson, T.L., "A tRNA-independent mechanism for transamidosome assembly promotes aminoacyl-tRNA transamidation", Journal of Biological Chemistry, ปีที่ 288, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 3816-3822
2013 exPitchayada Fuengfuloy, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSuwimon Suebka, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exChristopher Williams, exMatthew P. Crump, exChomphunuch Songsiriritthigul, "Overproduction of the N-terminal anticodon-binding domain of the non-discriminating aspartyl-tRNA synthetase from Helicobacter pylori for crystallization and NMR measurements", Protein Expression and Purification, ปีที่ 89, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2013, หน้า 25-32
2008 exCathopoulis, Terry J. T., inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, exHendrickson, TL, "Conserved discrimination against misacylated tRNAs by two mesophilic elongation factor Tu orthologs", BIOCHEMISTRY, ปีที่ 47, ฉบับที่ 29, กรกฎาคม 2008, หน้า 7610-7616
Publish Year International Conference 2
2013 exชญาดา กลิ่นจันทร์, exYi-Ling Hsu, exLee-Chiang Lo, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Dissecting Indirect Aminoacylation Pathway in Human Pathogen Helicobacter pylori: Synthesis of Substrate Analogs and Inhibition Studies", The 8th International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA-8), 25 - 29 พฤศจิกายน 2013, Osaka ญี่ปุ่น
2011 inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWirot Likittrakuwong, exPitchayada Fuengruloy, exศ.ดร.หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, "Swapping the Anticodon-Binding Domain in the Non-Discriminating Aspartyl-tRNA Synthetase from Helicobacter pylori: Contribution to tRNA Specificity and Catalytic Activity", The 2011 International Symposium on Aminoacyl-tRNA Synthetases, 25 - 30 กันยายน 2011, Salt Lake City ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา