การพัฒนาวิธี MD-ONIOM เพื่อการทำนายค่า 1H-NMR chemical shifts ของโมเลกุลเอมีนในตัวทำละลาย