การออกแบบและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างย่อยเพื่อการผลิตตัวนำยิ่งยวดประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบกักเก็บพลังงานสำรอง

Publish Year International Journal 6
2014 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exPrawin Laomorakot, exKrongkarn Sirinunwatana, "Composition and Microstructure of Cement-like Materials Synthesized by Solution Combustion Technique", Advanced Materials Research, ปีที่ 1044, ฉบับที่ 2014, กันยายน 2014, หน้า 16-22
2014 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exJednupong Palomas, exTunchanoke Khongnakhon, "Enhancement of Dielectric Constants in Strontium Titanatethrough Mg and Al Doping", Key Engineering Materials, ปีที่ 608, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 193-199
2013 exTunchanoke Khongnakhon, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Ba0.9 A0.1TiO3 (A = Al and Mg) Powders Synthesized by Solid StateReaction Technique and their Dielectric Properties", Advanced Materials Research, ปีที่ 747, ฉบับที่ 2013, มิถุนายน 2013, หน้า 603-606
2012 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, ex Tanmee, K, "Effects of Fuel Concentrations and Calcination Temperatures on the Compositions and Particle Sizes of YBa2Cu3O7-x Superconductors Synthesized by the Solution Combustion Technique", Journal of the Australian Ceramic Society , ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 80-84
2012 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exPimsiri Tangbuppa, exNattawan Manasnilobon, "Compositions and particle sizes of (RE)Ba 7-x superconductor powders synthesized by the solution combustion technique", Advanced Materials Research , ปีที่ 2012, ฉบับที่ 488-489, มีนาคม 2012, หน้า 286-290
2009 exQiang Fu, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exAshlee Abbot, exProf. Fatih Digan, "Freeze-Spray Deposition of Layered Alumina/Zirconia Composites", Materials Science and Engineering , ปีที่ 161, เมษายน 2009, หน้า 120-124
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exAnyapat Chansuriya, exSansanee Rugthaichareoncheep2, "Composition and Particle Size of REBa2Cu3O7-x Superconductor Powders Synthesized by Solid State Reactions", Suranaree Journal of Science and Technology , ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 155-160
Publish Year International Conference 6
2013 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and Fabrication of YBa2Cu3O7.x Superconductors for Flywheel Energy Storage Systems", The 6th AUN/SEED-Net Regional Conference on Energy Engineering (RCEneE) 2013, 6 - 7 กันยายน 2013, Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exTunchanoke Khongnakhon, "Solution Combustion Synthesis of BaTiO3 and Ba1–XAXTiO3 (A = Al, Mg, where x=0.1) Powders with Low Dielectric Loss", The 8th Asian Meeting on Ferroelectrics, 9 - 14 ธันวาคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exกวิน ตันมื, "Optimal Fuel Concentration and Heating Temperature for Solution Combustion Synthesis of YBa2Cu3O7-x High Temperature Superconductors", International Conference of Business and Industrial Research, 17 - 18 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exศิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์, "Microstructure and Hardness of Compression Mold Fabricated by Fused Deposition Modeling Process", International Conference of Business and Industrial Research, 17 - 18 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exP. Tangbuppa , exN. Manasnilobon, "Effects of Calcination on Compositions of (RE)Ba2Cu3O7-x High Temperature Superconductor Powder Synthesized by the Solution Combustion Technique", International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion, 26 - 27 สิงหาคม 2010
2009 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exProf. Fatih Dogan, "YBa2Cu3O7-x (YBCO) High Temperature Superconductors for Flywheel Energy Storage System", World Renewable Energy Congress 2009-Asia, 19 - 21 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exDogan, Fatih, "ผลของการเติมแลนทานัมออกไซด์ต่อการเติบโตของผลึกเดี่ยวในตัวนำยิ่งยวดชนิด YBa2Cu3O7-x", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009