การบงชี้ คัดกรอง วินิจฉัย และให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, exJittirat Tadthiemrom, exAcha Saengasanee, inดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมใจ บุญอุรพีภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย พาณิชย์สวย, รองศาสตราจารย์, inนางสุพรรณี คงกะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรัชฎาภรณ์ พานิช, อาจารย์, inนางสาวฐาปณีย์ แสงสว่าง, inนางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศล, "การพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม", International Conference on Teacher Professional Development : Searching for new Paradigms, Agendas and Networks (ICONTPD), 1 - 3 พฤศจิกายน 2009, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย