การปรับปรุงความสามารถในการย่อยแป้งดิบของเอนไซม์ อะไมเลส จากเชื้อ Aspergillus awamori โดยวิธีใช้รังสีแกมมา เพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "Quality Improvement of Traditional Fermented Food and Alcoholic Beverage in Thailand", International Conference on Ethnic Fermented Foods and Beverages: Microbiology and Health Benefits. , 20 - 21 พฤศจิกายน 2015, Gangtok สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exภาสกร วิเวกพรมราช, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, อาจารย์, "Optimization of Dextrinizing Enzymes Production from Aspergillus oryzae in Koji Machine by Taguchi Method.", 55th Kasetsart University Annual Conference , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exขัตติยา ใหญ่ผล, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเอนไซม์จากโคจิเชื้อราบริสุทธิ์และคัดแยกยีสต์ทนเกลือเพื่อนไปใช้กระบวนการผลิตเต้าหู้ยี้แดง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)