Conference

Article
เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตา: การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศในนวนิยายเรื่อง ทางสายที่สาม ของกีรตี ชนา
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
26 พฤศจิกายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-