เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตา: การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศในนวนิยายเรื่อง ทางสายที่สาม ของกีรตี ชนา

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตาการสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศในนวนิยายเรื่อง ทางสายที่สาม ของกีรติ ชนา", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 240-256
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตา: การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศในนวนิยายเรื่อง ทางสายที่สาม ของกีรตี ชนา", การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 5, 26 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย