Conference

การวิเคราะห์อันตรายทางจุลินทรีย์และจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตปูเค็ม(Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853)ของไทย
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35)
ชาติ
15 - 17 ตุลาคม 2009
ชลบุรี ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติในการแปรรูปปูเค็ม (Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,15 ต.ค. 2009 - 17 ต.ค. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่ม Food Scientist และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ :เสนองานความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ Food safety ของผลิคภัณฑ์ประมงพื้นเมืองของไทย,15 ต.ค. 2009 - 17 ต.ค. 2009