การศึกษาการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติในการแปรรูปปูเค็ม (Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853)

Publish Year National Conference 1
2009 exNowwapan Noojuy, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อันตรายทางจุลินทรีย์และจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตปูเค็ม(Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853)ของไทย ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย