Conference

Article
ผลของเบทาอีนต่อความทนทานความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มและ ความเป็นพิษเฉียบพลันของแอมโมเนียในกุ้งกุลาดำวัยระยะโพสท์ลาร์วา (P15-60)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-