Conference

Article
การพัฒนาคุณภาพหนังโคแบบบูรณาการ
Conference
การประชุมวิขาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552
Class
ชาติ
Date
24 กันยายน 2009
Location
อ.หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-