Conference

Article
การถ่ายทอดความสามารถในการตรึงไนโตรเจนโดยไรโซเบียมในถั่วเหลือง (Glycine max (L)Merrill)
Conference
การประชุมถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่8
Class
ชาติ
Date
28 - 29 สิงหาคม 2001
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-