Conference

Article
การประเมินพันธุ์ข้าวโพดสีส้มเหลืองหัวแข็งเมื่อผสมกับตัวทดสอบที่เป็นพันธุ์ผสมเปิด
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 1993
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-