Conference

การใช้อัลทราโซนิกในกระบวนการขจัดกัมทางเคมีเส้นใยสับปะรด
รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
-
-
-