การใช้เส้นใยสับปะรดเป็นวัสดุเสริมแรงในพลาสติก

Publish Year National Conference 4
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inนางสุชาดา อุชชิน, "การศึกษาสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทของเส้นใยสับปะรดกับเอทิลีนไวนิลอะซิเตต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exTran, T., exSunee Chotineeranat, exSe-na Lee, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exHyun-Joong Kim, "การเตรียมและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบของพอลิพอพิลีนและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับกากมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2007 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inนางสุชาดา อุชชิน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Mechanical properties of pineapple fiber reinforced thermoplastic composites", Asian Symposium on Materials and Processing 2006 (ASMP 2006), 9 - 10 พฤศจิกายน 2007
2006 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนางสุชาดา อุชชิน, "การใช้อัลทราโซนิกในกระบวนการขจัดกัมทางเคมีเส้นใยสับปะรด", รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006