Conference

Article
การศึกษาทดลองปรับสภาพเปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิสระและความหนืดสำหรับเชื้อเพลิงผสมน้ำมันสบู่ดำ-น้ำมันเบนซิน
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โึครงการ KU BioDiesel การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้สำหรับชุมชน เพื่อการทำการปรับปรุงคุณภาพสบู่ดำผสมกับน้ำมันเบนซิน เพื่อใช้เอง,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2019