Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3
ชาติ
24 สิงหาคม 2023
มหาสารคาม ประเทศไทย
-