Conference

การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ISBN: 9786169225768)
ชาติ
23 - 24 พฤษภาคม 2023
Jatujak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การวิจัยชั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เพื่อยกระดับการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003581 ชื่อวิชา Seed Physiology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023