Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565 (ISBN: 9789746554695)
ชาติ
27 ตุลาคม 2022
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-