Conference

การประชุมวิชาการมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติคร้ังที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 "ความคล่องตัวด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลก VUCA"
ชาติ
1 กรกฎาคม 2022
อำเภอเมือง ชลบุรี ประเทศไทย
-