Conference

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 หัวข้อการประชุม "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง"
ชาติ
27 พฤษภาคม 2022
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-