Conference

Article
การจัดการธุรกิจรวบรวมอ้อย และการให้บริการเก็บเกี่ยวอ้อยและขนส่งอ้อย: กรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มอ้อยในจังหวัดสุพรรณบุรี
Conference
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51
Class
ชาติ
Date
18 ธันวาคม 2020
Location
อำเภอเมือง สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-