Conference

Article
การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำนมข้าวโพดที่ผลิตจากข้าวโพดที่เก็บรักษาในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
2 - 3 สิงหาคม 2018
Location
อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-