ผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิเย็นต่อคุณภาพของข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ที่ผ่านการแปรรูป

Publish Year National Conference 2
2018 inนางสาวบงกชมาศ โสภา, inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, "การเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำนมข้าวโพดที่ผลิตจากข้าวโพดที่เก็บรักษาในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำ", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2017 inนางสาวบงกชมาศ โสภา, inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, "ผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพของข้าวโพดหวานฝักสดพันธุ์อินทรี 2 ที่ผ่านการต้ม", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 - 27 กรกฎาคม 2017, อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ประเทศไทย