Conference

Article
อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลนที่มีต่อ ความรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจไปทำงาน ที่สาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ของแรงงานไทย
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่”
Class
ชาติ
Date
24 เมษายน 2021
Location
ปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-